Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

NÂNG NGẠCH - THĂNG HẠNG

[An Giang] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
An Giang
Date
2023-03-06 09:01:23
[Bà Rịa - Vũng Tàu] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Bà Rịa - Vũng Tàu
Date
2023-03-06 02:42:28
[Bắc Ninh] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Bắc Ninh
Date
2023-03-02 02:25:15
[Cao Bằng] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Cao Bằng
Date
2023-02-24 03:18:54
[BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO] ÔN THI THĂNG HẠNG LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH NĂM 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Toàn Quốc
Date
2023-02-20 04:37:25
[BỘ NỘI VỤ] ÔN THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Toàn Quốc
Date
2023-02-06 03:35:31
[Đồng Nai] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Đồng Nai
Date
2023-02-03 09:54:10
[Hà Giang] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Hà Giang
Date
2023-02-03 09:50:09
[Hà Tĩnh] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Hà Tĩnh
Date
2023-02-03 05:01:52
[Hải Dương] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Hải Dương
Date
2023-02-03 04:56:30
[Hậu Giang] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Hậu Giang
Date
2023-02-03 04:50:31
[Hải Phòng] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Hải Phòng
Date
2023-02-03 04:42:02
[Hòa Bình] Ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng năm 2023

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

Location
Hòa Bình
Date
2023-02-03 04:35:48