Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

[BỘ NỘI VỤ] - DÙNG THỬ PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM

(Ban hành theo Công văn số 1486/BNV-HĐT ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Chủ tịch hội đồng thi)

Location
Date
2022-04-16 01:21:01

Hướng dẫn xây dựng đề án, trong kì thi nâng ngạch chuyển viên cao cấp của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn xây dựng đề án, trong kì thi nâng ngạch chuyển viên cao cấp của Bộ Nội vụ

Location
Date
2022-04-08 10:46:30

[BỘ NỘI VỤ] - Danh sách tài liệu sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021

Danh sách tài liệu sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021

Location
Hà Nội
Date
2022-04-05 10:06:39

Danh mục tài liệu ôn thi Nâng ngạch - Thăng hạng của Bộ Nội vụ

theo Quyết định 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05/10/2021 Về việc ban hành Danh mục tài liệu dùng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án của Bộ Nội vụ

Location
Hà Nội
Date
2022-03-14 04:27:00