Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh]Ôn thi kiến thức chung - công chức

Câu trước
Câu sau
Trộn lại câu trả lời

- Chọn đáp án bất kỳ để biết câu trả lời, đáp án đúng hiển thị màu đỏ, đáp án sai hiển thị gạch ngang


- Bản dùng thử chỉ hiện thị 10 câu hỏi đầu tiên trong gói ôn tập.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ câu hỏi nhé.

699,000 599,000 Đặt mua Add to cart
1. Hiến pháp 2013 - update 31.3
2. Luật cán bộ công chức - update 31.3
3. Luật Tổ chức Chính phủ 2015 - update 31.3
4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 - update 31.3
5. Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 - update 31.3
6. Luật Phòng chống tham nhũng 2018 - update 31.3
7. Văn kiện lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế 2021 - 2030 - update 31.3
8. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) - update 31.3
9. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 - update 31.3
10. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 - update 31.3
11. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017 - update 31.3
12. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 27/10/2017 - update 31.3
13. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 - update 31.3
14. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 - update 31.3
15. Theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 - update 31.3
16. Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 - update 31.3
17. Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 - update 31.3
18. Quy định 102/QĐ/TW ngày 15/11/2017 - update 31.3
19. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 - update 31.3
20. Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 - update 31.3
21. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 - update 31.3
22. Nghị quyết số 76/NQ-CP - update 31.3
24. Nghị định 108/2014/NĐ-CP - update 31.3
25. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 - update 31.3
26. Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 - update 31.03
28. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 - update 31.03
29. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 - update 31.3
30. Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 - update 31.3
31. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 - update 31.3
32. Nghị định 143/2020/NĐ-CP - update 31.3
33. Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 - update 31.3
36. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 - update 31.3
37. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 - update 31.3
38. Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 - update 31.3
39. Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017- update 31.3
40. Nghị quyết số 99/NQ- CP ngày 24/6/2020 - update 31.3
41. Nghị định 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 - update 31.3
Tài liệu bồi dưỡng - update 31.3

[Bộ Y Tế] - Ôn thi kiến thức chung - Tuyển dụng Công chức

Ngân hàng câu hỏi được xây dựng từ các chuyên gia học viên hành chính

1,000,000 799,000
Add to cart

[Thái Nguyên] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Thông báo số 171/TB-HĐT ngày 07/11/2023 của Hội đồng thi

1,000,000 799,000
Add to cart

[Bà Rịa - Vũng Tàu] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục tài liệu tham khảo thông báo số 56/TB-HĐT ngày 01/2/2024 của Hội đồng thi

800,000 499,000
Add to cart

[Sóc Trăng] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart