Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [Lâm Đồng] ôn thi kiến thức chung - viên chức

  • Bước 1: Chọn Danh mục ôn thi
  • Bước 2: Tạo bài thi: Chọn số câu hỏi và thời gian làm bài
  • Bước 3: Ấn vào bắt đầu làm bài
  • Bước 4: Chọn đáp án đúng
  • Bước 5: Ấn vào Nộp Bài để hoàn thành bài trắc nghiệm

- Bản dùng thử không sử dụng được chức năng này.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ chức năng nhé.

1,000,000 799,000 Đặt mua Add to cart
Chọn tất cả
Hiến pháp 2013
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và sửa đổi 2020
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Luật Tổ chức Chính phủ 2015 và sửa đổi năm 2019
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
Luật viên chức và sửa đổi 2019
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và sửa đổi
Luật Phòng chống tham nhũng 2018
Văn kiện lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế 2021 - 2030
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII)
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018
Quy định 80/QĐ-TW ngày 18/8/2022
Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019
Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017
Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019
Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020
Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020
Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021
Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019
Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020
Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020
Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019
Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016
Tài liệu bồi dưỡng

[Bình Phước] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

[TP. Hồ Chí Minh] - Ôn thi Kiến thức chung - Tuyển dụng viên chức

Ngân hàng câu hỏi theo Danh mục xây dựng ngân hàng câu hỏi của Bộ Nội vụ, quyết định 1090/QĐ-HĐXHNH ngày 05/10/2021

1,000,000 799,000
Add to cart

[Hà Giang] Ôn thi kiến thức chung - viên chức

Hơn 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh] Ôn thi tiếng anh - nâng ngạch thăng hạng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart