Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

ÔN THI TRẮC NGHIỆM: [Tây Ninh] Ôn thi kiến thức chung - Nâng ngạch công chức

Câu trước
Câu sau
Trộn lại câu trả lời

- Chọn đáp án bất kỳ để biết câu trả lời, đáp án đúng hiển thị màu đỏ, đáp án sai hiển thị gạch ngang


- Bản dùng thử chỉ hiện thị 10 câu hỏi đầu tiên trong gói ôn tập.

- Anh/Chị hãy mua gói để dùng toàn bộ câu hỏi nhé.

1,000,000 799,000 Đặt mua Add to cart
Hiến pháp 2013
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP
Luật Tổ chức Chính phủ 2015 và sửa đổi năm 2019
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015
Văn kiện lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế 2021 - 2030
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi
Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và sửa đổi 2020
Luật Phòng chống tham nhũng 2018
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII)
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018
Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019
Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017
Quy định 102/QĐ/TW ngày 15/11/2017
Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018
Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019
Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019
Quy định 80/QĐ-TW ngày 18/8/2022
Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019
Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020
Nghị định 143/2020/NĐ-CP
Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020
Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016
Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
Nghị quyết số 99/NQ- CP ngày 24/6/2020
Nghị định 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018
Tài liệu bồi dưỡng các ngạch công chức

[Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái] Ôn thi Tiếng anh - tuyển dụng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart

[ UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế] Ôn thi tiếng anh - tuyển dụng

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

399,000 299,000
Add to cart

[Phú Yên] Ôn thi kiến thức chung - công chức

Gần 3000 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

1,000,000 799,000
Add to cart

[Hòa Bình] ÔN THI TIẾNG ANH - NÂNG NGẠCH THĂNG HẠNG

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart