Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Nam Định - Ôn tập nâng ngạch công chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 tại Nam Định

Nam Định - Ôn tập nâng ngạch công chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 tại Nam Định

Location
Nam Định
Date
2022-04-08 11:29:35

TP. Đà Nẵng - Ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2021 của UBND TP. Đà Nẵng

TP. Đà Nẵng - Ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2021 của UBND TP. Đà Nẵng

Location
Đà Nẵng
Date
2022-04-08 11:08:26

Sơn La - Ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 tại tỉnh Sơn La

Ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 tại tỉnh Sơn La

Location
Sơn La
Date
2022-03-30 13:34:51

Bộ Thông tin và Truyền thông - Ôn thi thăng hạng viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021-2022

Bộ Thông tin và Truyền thông - Ôn thi thăng hạng viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021-2022

Location
Hà Nội
Date
2022-03-26 14:11:32

Ninh Thuận - Ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2021-2022

Ninh Thuận - Ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2021-2022

Location
Ninh Thuận
Date
2022-03-26 13:59:20

Gia Lai - Ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2021 của tỉnh Gia Lai

Gia Lai - Ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2021 của tỉnh Gia Lai

Location
Gia Lai
Date
2022-03-26 05:25:21

Hải Phòng - Ôn thi thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức thành phố Hải Phòng lên chuyên viên chính năm 2021

Ôn thi thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức thành phố Hải Phòng lên chuyên viên chính năm 2021

Location
Hải Phòng
Date
2022-03-26 02:38:33