Viện bồi dưỡng - đánh giá năng lực công chức viên chức

Ôn thi nâng ngạch - thăng hạng - tuyển dụng

Ôn thi trắc nghiệm

[Hòa Bình] ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG - CÔNG CHỨC

Danh mục ôn theo Thông báo số 149/TB-HĐT ngày 27/10/2023 của HĐT năm 2023

1,000,000 799,000
Add to cart

[Hòa Bình] ÔN THI KIẾN THỨC CHUNG - VIÊN CHỨC

Danh mục ôn theo Thông báo số 149/TB-HĐT ngày 27/10/2023 của HĐT năm 2023

1,000,000 799,000
Add to cart

[Hòa Bình] ÔN THI TIẾNG ANH - NÂNG NGẠCH THĂNG HẠNG

Hơn 500 câu hỏi theo danh mục Bộ Nội vụ

800,000 499,000
Add to cart